My profile
My profile
Academyexpand_more
Työnhakijoilleexpand_more
Yrityksilleexpand_more
Meistäexpand_more
Yhteystiedotexpand_more
Academic Work rekrytointiprosessi

Rekrytointiprosessi

Evidence Based Recruitment
Me tiedämme mitkä tekijät ennustavat suoriutumista tulevassa työssä ja että suurta osaa näistä tekijöistä ei voi luetella CV:ssä. Siksi hyödynnämme työssämme Evidence Based Recruitment -menetelmää, jolla haastamme perinteisen rekrytointitavan arvioimalla ehdokkaita objektiivisen, datalähtöisen ja oikeudenmukaisen prosessin perusteella. Sinä asiakkaana, yhdessä kokeneiden rekrytoijiemme ja konsultointipäälliköidemme kanssa, määrität mitkä taidot ja valmiudet ovat tarpeen ja lopulta ratkaisevat sen, kuka on oikea tehtävään.

Ota meihin yhteyttä

Mitä Evidence Based Recruitment tarkoittaa?

Sopeutuaksemme uusille työmarkkinoille ja varmistaaksemme, että rekrytoimme ja toimitamme parhaat kyvyt, olemme ottaneet käyttöön Evidence Based Recruitment -menetelmän. Tämä tarkoittaa, että arvioimme hakijaa vain niiden vaatimusten perusteella, joilla on osoitettu olevan vahva yhteys työssä suoriutumiseen, ja teemme päätökset tieteellisen näytön perusteella. Käyttämillämme valintamenetelmillä on korkea luotettavuus ja validiteetti. Rekrytoinnissa painotamme voimakkaasti hakijan potentiaalia, eli kykyä oppia uutta ja sopeuttaa aiempaa tietämystään uusiin työtilanteisiin, mikä on työmarkkinoilla menestymisen edellytys.

Olemme kehittäneet omaa rekrytointitapaamme osallistumalla oleellisimpiin tutkimuksiin, tarkastelemalla maailman menestyneimpien yritysten rekrytointia sekä 25 vuoden kokemuksella rekrytointialalta.

Rekrytointiprosessimme – askel askeleelta

Rekrytointiprosessimme on joustava ja räätälöity vaatimusprofiilin sekä yrityksesi yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhdessä muotoilemamme toimitussuunnitelma suhteutetaan tarpeeseen, ja se määrittää, kuinka nopeasti saamme rekrytoinnin päätökseen, sekä mitkä ja kuinka monta vaihetta prosessi sisältää. Rekrytointiprosessin aikana saat jatkuvasti tietoa toimeksiannon tilasta ja päätät itse, kuinka paljon haluat osallistua. Sinulla asiakkaana on tietysti täysi näkyvyys, jotta voit osallistua ja vaikuttaa lopputulokseen. Haluatko lisätä jonkin vaiheen prosessiin? Vai haluatteko vastata jostain askeleesta itse? Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

enter image description here

Määrittely

Ensimmäisenä keskitymme ymmärtämään tarpeitanne paremmin suorittamalla työ- ja tarveanalyysin, joka on saanut inspiraationsa Critical Incident Technique -menetelmästä. Tavoitteena on ymmärtää, mitkä tehtävät ovat eniten aikaa vieviä / liiketoimintakriittisiä, millä on suurin tulosvaikutus, millaisessa ympäristössä ne tullaan suorittamaan sekä millainen käyttäytyminen ja mitkä lisävaatimukset ovat ratkaisevia roolissa menestymisen kannalta.

Haku

Kun olemme sopineet vaatimusprofiilista ja laatineet selvän toimitussuunnitelman, laadimme työpaikkailmoituksesta ehdotuksen teidän hyväksyttäväksenne. Tämän jälkeen alkaa työ hakijoiden houkuttelemiseksi. Hyödynnämme eri kanavia sen mukaan, miten vaikea tehtävään sopivia ehdokkaita on löytää. Julkaisemme työpaikkailmoituksen yleensä verkkosivuillamme ja muissa valikoiduissa kanavissa, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Koska kilpailu parhaista tekijöistä on kovaa, meillä on myös mahdollisuus aktivoida sisäinen kandidaattiverkostomme sekä sourcata ulkoisten kanavien kautta. Nuoriin ammattilaisiin sijoittaminen on yrityksen menestyksen tae ja markkinoiden parhaiden osaajien houkutteleminen edellyttääkin, että kuuntelemme heidän toiveitaan. Vuosittaisen Young Professional Attraction Index (YPAI) -tutkimuksemme ansiosta tiedämme, mikä kohderyhmälle on tärkeintä työnantajaa valittaessa. Tämä tieto muodostaa pohjan työlle, jota teemme oikeiden ehdokkaiden houkuttelemiseksi.Arviointi

Arviointiprosessi alkaa heti, kun saamme hakemuksen verkkosivujemme tai ulkopuolisen sourcingin kautta. Hakijoita arvioidaan yksinomaan tehtävän kannalta tärkeimpien kovien ja pehmeiden taitojen perusteella. Tämä tehdään käyttämällä psykometrisiä testejä, strukturoituja puhelinhaastatteluja ja käyttäytymiseen perustuvia syvähaastatteluja. Näin varmistamme oikeudenmukaisen ja objektiivisen prosessin, jossa kaikille ehdokkaille esitetään samat kysymykset ja heitä arvioidaan samalla tavalla tieteellisesti perusteltujen luokitusmallien mukaisesti.

Esittely ja verifiointi

Kun olemme löytäneet tarpeitanne vastaavat kandidaatit, esittelemme ne sähköisen, GDPR-ystävällisen esitystyökalumme avulla. Tämän jälkeen myös teillä on mahdollisuus tutustua ehdokkaaseen lähemmin, esimerkiksi suorittamalla oman haastattelunne. Joissain rooleissa on aiheellista suorittaa taustatarkastuksia, jotka voivat sisältää esimerkiksi luottotietojen tarkastuksen sekä laajempia turvallisuusselvityksiä.

Palkkaus

Lopuksi arvioimme, kuinka hyvin jäljellä olevat ehdokkaat vastaavat odotuksianne. Tämän jälkeen voitte valita, kenelle tai keille tehtävää tarjotaan, tai vaihtoehtoisesti järjestää itse vielä toisen haastattelun. Lopuksi paikkaa tarjotaan hakijalle, työsopimus allekirjoitetaan ja perehdytysprosessi käynnistetään. Viimeiset vaiheet suoritamme joko me, tai te itse - riippuen siitä, onko tehtävä vuokratoimeksianto vai suora rekrytointi yrityksellenne.

Seuranta ja takuu

Kun rekrytointi on suoritettu, voitte tavata vastaavan rekrytoijan prosessin yhteenvetoa sekä palautteenantoa varten. Tässä yhteydessä saatte myös sähköisen kyselyn, jonka tavoitteena on varmistaa, että olette täysin tyytyväisiä yhteistyöhön. Varmistaakseen, että kaikki toimii hyvin, vastaava rekrytoija on yhteydessä kandidaatin kanssa tämän aloitettua tehtävässä. Jos hakija päättää irtisanoa työsuhteensa omasta toiveestaan tai ei suoriudu odotetusti kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisestä työpäivästä, teille taataan uusi rekrytointi maksutta. *

*Tämä pätee vain, jos vaatimusprofiili ja ehdot ovat samat. Ei koske vuokratoimeksiantoja.

Menetelmän edutLäpinäkyvä ja oikeudenmukainen rekrytointiprosessi

Evidence Based Recruitment on reilu ja läpinäkyvä prosessi. Teemme arvioinnin yksinomaan vaatimusprofiilissa asetettujen vaatimusten mukaisesti ja käytämme standardoituja kysymyksiä ja arviointimalleja varmistaaksemme, että kaikki hakijat arvioidaan samalla tavalla, mikä minimoi ennakkoluulojen vaikutuksen.

Vähentää epäonnistuneiden rekrytointien riskiä

Koska tiedämme, mitkä tekijät rekrytointiprosessissa ovat tärkeitä ja mitkä eivät, kykymme tunnistaa sekä hyvin että huonosti menestyviä henkilöitä paranevat. Yhden epäonnistuneen rekrytoinnin kustannukset voivat olla yritykselle tuhoisat – jopa 230 000 euroa. Mahdollisten epäonnistumisten havaitseminen prosessin varhaisessa vaiheessa on tärkeää, koska se säästää sekä aikaa että rahaa.Sopivat kyvyt ja oikea potentiaali

Mielestämme hakija, jolla on paras CV, ei välttämättä sovi tehtävään parhaiten. Tiedämme, että suurta osaa tekijöistä, jotka määrittävät, tekeekö henkilö hyvää työtä, ei voida luetella CV:ssä. Siksi haluamme aina arvioida ehdokkaan pehmeitä taitoja samalla tavalla kuin arvioimme kovia taitoja. Tällä tavalla löydämme ihmiset, joilla on oikeanlaista potentiaalia, jotka suoriutuvat työstä hyvin ja jotka olisivat saattaneet tulle karsituiksi perinteisessä rekrytointiprosessissa.

Tasa-arvo, monimuotoisuus ja osallisuus sisäänrakennettuna

Objektiivisten ja ennakkoluuloista vapaiden työkalujen ja menetelmien avulla olemme luoneet rekrytointiprosessin, jossa arvioimme vain niitä tekijöitä, jotka ovat osoittautuneet ratkaiseviksi tulevaisuuden työsuorituksen kannalta. Se on yksi tieteelliseen näyttöön perustuvan työskentelyn rakennuspalikoista. Sen lisäksi, että menetelmä mahdollistaa monenlaisten ehdokkaiden löytämisen, useat tutkimukset ovat osoittaneet, että monimuotoisuus tiimien ja organisaatioiden sisällä parantaa sekä tuottavuutta että tuloksia.

Työpsykologiset testit osana rekrytointiprosessia

Hyödynnämme työpsykologisia testejä useimmissa rekrytointiprosesseissamme hakijoiden luonteenpiirteiden ja kykyjen mittaamiseen. Testien tarkoitus on tuottaa mitattavaa ja objektiivista dataa, joka tarjoaa kattavamman kuvan hakijan soveltuvuudesta ja täten laajemman perustan valinnoille. Suuri osa siitä, mikä lopulta ennustaa hakijan tulevaa työsuoritusta, juontuu kognitiivisista kyvyistä, persoonasta ja motivaatiosta – ei välttämättä työkokemuksesta, koulutustyypistä tai ammatillisesta tiedosta. Käytämme pääasiassa kahta testiä, persoonallisuus- ja soveltuvuustestiä:

MAP-persoonallisuustesti - auttaa tunnistamaan sekä yksilön potentiaalia että mahdollisia kehityskohteita sekä esihenkilö- että työntekijätasolla. Se on luotettavin malli ehdokkaan persoonallisuuden arviointiin ja tarjoaa objektiivisen sekä standardoidun perustan valinnoille - antaen samalla ratkaisevaa tietoa yksilön potentiaalin ja työssä suoriutumisen kannalta.

Matrigma-soveltuvuustesti - mittaa yleissoveltuvuutta, jonka tavoitteena on ennakoida työsuoritusta. Testissä mitataan muun muassa loogista päättelykykyä, kriittistä ajattelua ja kykyä ottaa vastaan uutta tietoa. Tutkimukset osoittavat, että testitulosten hyödyllisyys kasvaa tehtävien monimutkaisuuden myötä ja testi tarjoaa selviä etuja suorituskyvyn lisääntymisen ja laskeneen työnantajariskin muodossa.

Osaavat rekrytoijat

Academic Workilla on 25 vuoden kokemus henkilöstö- ja rekrytointipalveluista, ja olemme perustamisemme jälkeen tarjonneet asiakkaillemme yli 170 000 uutta työntekijää useilla erikoisaloilla. Ainutlaatuisen meistä tekee asiantuntevat rekrytointikonsulttimme ja konsulttipäällikkömme. He ovat intohimoisia työssään, ja tekevät mielellään vähän ylimääräistä, jotta sinä asiakkaana olisit sataprosenttisen tyytyväinen. Heillä on osaamista kaikilta erikoisosaamisalueiltamme ja he ovat noudattaneet kiinteää koulutussuunnitelmaa asiantuntemuksensa varmistamiseksi.